Project management

Definities

Er zijn veel definities voor een project. De eenvoudigste vorm van een project is een afzonderlijke activiteit met gedefinieerde doelstellingen, zoals tijd, kosten en kwaliteit (prestaties). Alle (deel) projecten verlopen via een gelijksoortige levenscyclus waarvoor start- en eindpunten moeten worden vastgesteld. De doelstellingen van een project moeten vooraf zijn gedefinieerd en het project is vastomlijnd (scope).

management

Projectmanagement is de planning, organisatie, controle en besturing van alle aspecten van een project. De projectmanager is de enige verantwoordelijke persoon, namens zijn opdrachtgever, voor het bereiken van de projectdoelen. Projectmanagement heeft een "harde kant", zoals budgettering, planning maar ook een "zachte kant" die meer te maken heeft met het creëren van draagvlak en commitment bij de betrokken medewerkers en partijen. De praktijk leert dat projecten vaak fout gaan op de zachte kant van projectmanagement. Be-Sync is juist sterk op de "zachte kant" van projectmanagement.

risico's

Belangrijke kernwoorden bij een project zijn: onbekendheid, verandering en vernieuwing. Stuk voor stuk woorden die een zeker risico uitdrukken. Risicomanagement speelt dan ook een belangrijke rol bij de succesvolle aansturing, uitvoering en afronding van projecten. Risico’s kunnen vele oorzaken hebben. Door het min of meer unieke karakter van projecten is het in de praktijk onmogelijk om alle risico’s vooraf vast te stellen. Door materiedeskundigheid is het mogelijk belangrijke risico’s te identificeren en te analyseren en het project gericht bij te sturen. Bij ons staan de mensen en het tempo van de verandering altijd centraal.